Публікації

Викладачі кафедри постійно публікують результати своїх наукових досліджень в статтях і монографіях, створюють нові навчальні посібники та підручники, отримують патенти. Серед публікацій кафедри за останній час найбільш визначними є такі:

Cтатті у наукометричних базах Scopus:

-  Куриляк В.В., Хімічева А.І., Хорошилов О.М. / Експериментальне обґрунтування ефективності використання методів кваліметрії. – Україна, журнал: «Металофізика і новітні технології. Фізико-технічні основи експерименту і діагностики». – Т. 41. В.1. – 2019 (січень). 71-100 С.

-  Anton Skorkin, Oleg Kondratyuk, Nataliya Lamnauer, Victoria Burdeinaya /  Підвищення ефективності обробки складнопрофільних фасонних поверхонь на основі фрезерування з постійним зсувом ріжучої крайки. – Україна, журнал: «Східно-Європейський журнал передових технологій. Виробничо-технологічні системи». – Т. 2, №1(98). – 2019., 60-69 С.

- Хорошилов О.М.,  Куриляк В.В., Подоляк О.С., АнтоненкоН.С. / Дослідження процесів формування порожнистих заготовок з антифрикційних сплавів методами відцентрового і безперервного лиття. – Успіхи фізики металів. – Т. 20. Вип. 3 С. 291-321 (2019).

Монографії:

 1. Технологии механической обработки полимерных композитов [Текст] : монография / А. П. Тарасюк, О. Л. Кондратюк, Н. В. Верезуб . – Харьков : Точка, 2015. – 226 с. : ил. – Библиогр. : с. 207-226 (229 назв). - ISBN 978-617-669-165-5
 2. Моделювання процесів складання в умовах дрібносерійного машинобудівного виробництва [Текст] : монографія / А. О. Скоркін, О. Л. Кондратюк. – Харків : Друкарня Мадрид, 2016. – 171 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 152-171. – 300 экз. - ISBN 978-617-7294-71-8
 3. Підвищення ефективності захисних систем кранів мостового типу застосуванням пневмогідравлічних буферів [Текст] : монографія / І. І. Ісьєміні. – Харків : Рожко С. Г. [вид.], 2016. – 114 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 100-109 . – 300 экз. - ISBN 978-966-97497-9-6
 4. Синтез и исследование мехатронной силовой головки для сверления глубоких отверстий малого диаметра : монография / О. Л. Кондратюк, А. О. Скоркин. – Харьков : Типография Мадрид, 2016. – 196 c. – Библиогр.: с. 180-196 – рус.
 5. Підвищення динамічних характеристик стрілових самохідних кранів застосуванням гідравлічних гасителів коливань [Текст] : монографія / О. С. Подоляк. – Харків : Друкарня Мадрид, 2016. – 150 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 124-136. – 300 экз. - ISBN 978-617-7294-83-1

Навчальні посібники:

 1. Аналитические и механистические модели механики резания материалов: учеб. пособие для студ. спец. 6(7)10104 “Профессиональное образование. Машиностроение”, 6(7)090202 “Технология машиностроения”/ А. П. Тарасюк [и др.]; Укр. инж.-пед. акад.. – Харьков: Точка, 2013. – 136 с.: табл., рис.. – Библиогр.: с. 128-135 (86 назв.). – ISBN 978-617-669-090-0
 2. Интегрированные процессы обработки материалов резанием : учебник / Грабченко А.И., Залога В. А., Внуков Ю.Н., Тарасюк А.П. [и др.] ; ред.: А. И. Грабченко, В. А. Залога. – Сумы : Университетская книга, 2017. – 451 с.

Наукові статті: 

 1. Дослідження напружено-деформованого стану в різальному клині дискової фрези при різанні методом скінченних елементів / О. Л. Кондратюк, А. О. Скоркін // Машинобудування : зб. наук. пр. – 2016. – № 18. – С. 39-45. – Бібліогр.: 3 назв. – укp.
 2. Вплив температурних деформацій вузлів багатокругових круглошліфувальнихверстатів на точність обробки / О. Л. Кондратюк // Машинобудування : зб. наук. пр. – 2016. – № 17. – С. 68-73. – Бібліогр.: 4 назв. – укp.
 3. Дослідження впливу робочих характеристик гасителів коливань на динамічні навантаження стрілової системи / О. С. Подоляк, О. А. Мельниченко //Машинобудування. – 2016. – № 17. – С. 18-24.
 4. Анализ напряженно-деформированного состояния каната, навиваемого на барабан, методом конечных элементов / Н. Н. Фидровская, А. А. Ломакин, А. С. Писарцов // Машинобудування. – 2016. – № 17. – С. 52-58.
 5. Оцінка технічного стану трубопровідних систем АЕС на відповідність нормативним параметрам / Г. С. Кіпоренко, М. Є. Пахалович, О. М. Хорошилов // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2016. – Вип. 4. – С. 146-152.
 6. Исследование влияния конструктивных параметров на колебательный процесс привода механизма подъема / О. С. Подоляк, Ю. В. Малинина // Машинобудування. – 2016. – № 18. – С. 19-24.
 7. Математичне моделювання сумісного руху механізмів підйому, повороту і зміни вильоту крана ДЕК-251 / О. С. Подоляк, М. О. Болибік // Машинобудування. – 2017. – № 19. – С. 61-67.
 8. Визначення напружень в зоні сполучення лобовини і обичайки шахтного барабана / Н. М. Фідровська, К. Ю. Лєсовицький // Машинобудування. – 2017. – № 19. – С. 109-111.
 9. Вплив кута відхилення на довговічність канату та блоків / Н. М. Фідровська, О. С. Писарцов, В. П. Водолажський // Машинобудування. – 2017. – № 19. – С. 72-76.
 10. Динамічні зусилля, які виникають при проходженні ходовим колесом крана через рейковий стик / Н. М. Фідровська, І. А. Перевозник // Машинобудування. – 2017. – № 20. – С. 67-70.
 11. Навантаження лобовини канатного барабана / Н. М. Фідровська, К. Ю. Лєсовицький, С. В. Хурсенко, О. С. Писарцов // Машинобудування. – 2018. – № 21. – С. 38-42.
 12. Розрахунок динамічних навантажень в механізмі підйому вантажу крана мостового типу / Н. М. Фідровська, А. О. Ломакін, В. В. Близень // Науковий вісник будівництва. – 2018. – Т. 92, № 2. – С. 235-240.
 13. Ударні навантаження при пересуванні мостових кранів / Н. М. Фідровська, І. А. Перевозник // Машинобудування. – 2018. – № 21. – С. 43-45.
 14. Дослідження зношуваності двигунів внутрішнього згоряння методом планування експерименту / О. С. Подоляк, О. А. Назаркін, С. О. Лабазов // Машинобудування. – 2018. – № 21. – С. 77-81.
 15. Оптимізація оперативного планування міжміських автомобільних вантажних перевезень / О. С. Подоляк, Ю. М. Крамаренко // Машинобудування. – 2018. – № 21. – С. 169-173.
 16. Оцінка якості матеріалів бронежилетів в умовах ударних навантажень / В. В. Куриляк, О. М. Хорошилов // Молодий вчений. – 2018. – № 7(2). – С. 299-302.

Патенти:

 1. Патент 114573, , МПК B23C 5/10 (2006.01).     Пристрій для фрезерування/ А. Л. Прилипко, А. П. Тарасюк, В. В. Самчук; Укр. інж.-пед. акад.. – № u 2016 09871; Завл. 26.09.2016; Опубл. 10.03.2017, Бюл. № 5. – 5 л.: рис.
 2. Патент 82817, , МПК B23B 29/03 (2006.01).     Пристрій для обробки отворів/ А. П. Тарасюк [та ін.]; Укр. інж.-пед. акад.. – № u 2013 02040; Завл. 19.02.2013; Опубл. 12.08.2013, Бюл. № 15. – 6 с.: іл.
 3. Пат. 81586, , МПК B23F 21/00 (2013.01).     Пристрій для нарізання зубчастих коліс та шліцьових поверхонь/ А. П. Тарасюк [та ін.]. – № u 2012 13497; Завл. 26.11.2012; Опубл. 10.07.2013, Бюл. № 13. – 5 с.: іл.
 4. Патент України на корисну модель UA 90272 U від. 26.05.2014. Бюл. № 10. МПК В23В 27/12, В23В 51/04. Пристрій для обробки отворів / А. П. Тарасюк, В. В. Самчук, Ю. І. Сичов, Б. Г. Лях.
 5. Патент України на корисну модель UA 92697 U від 26.08.2014. Бюл. № 16. МПК B23В 5/00, B23В 5/26. Пристрій для одночасної обробки сполучуваних внутрішніх та зовнішніх циліндричних поверхонь / А. П. Тарасюк, В. В. Самчук, Ю. І. Сичов, Б. Г. Лях.
 6. Патент України на корисну модель №112174. Заявлено 10.05.2016; Опубліковано 12.12.2016, Бюл. №23. Агрегатна шліфувальна головка /Скоркін А.О.  
 7. Патент України на корисну модель №112178. Заявлено 10.05.2016; Опубліковано 12.2.2016, Бюл. №23. Саморегульоване дискове гальмо нормально замкненого типу / Чернишенко О.В, Ісьєміні І.І. 
 8. Ісьєміні І.І., Зайцев Ю.І., Вовченко К.О. Магнітореологічний буфер. Патент на корисну модель №110943. Заявлено 18.04.2016; Опубліковано 25.10.2016, Бюл. №20.
 9. Подоляк О.С., Ісьєміні І.І. Гідравлічний пристрій для зменшення динамічних навантажень вантажопідйомного механізму. Патент на корисну модель №111040. Заявлено 10.05.2016; Опубліковано 25.10.2016, Бюл. №20.
 10. Чернишенко О.В, Ісьєміні І.І., Корж О.В. Дискове гальмо нормально замкненого типу. Патент на корисну модель №111042. Заявлено 10.05.2016; Опубліковано 25.10.2016, Бюл. №20.
 11. Хорошилов О.М., Кондратюк О.Л. Склад захисного покриття. Патент на корисну модель №112177. Заявлено 10.05.2016; Опубліковано 12.12.2016, Бюл. № 23.
 12. Кондратюк О.Л., Скоркін А.О. Регулююча шліфувальна головка. Патент на корисну модель №112173. Заявлено 10.05.2016; Опубліковано 12.12.2016, Бюл. №23.
 13. Тарасюк А.П., Сичов Ю.І. [та інші] Комбінована фреза. Патент на корисну модель №120875. Заявлено 10.05.2017; Опубліковано 27.11.2017, Бюл. №22.
 14. Хорошилов О.М., Осипова Т.М. Сплав БрА9Ж4Н4. Патент на корисну модель №120973. Заявлено 29.05.2017; Опубліковано 27.11.2017,  Бюл. №22.
 15. Тарасюк А.П., Добровольський О.В., Самчук В.В. Шпиндельний вузол металорізального верстата. Патент на корисну модель №122085. Заявлено 29.06.2017; Опубліковано 26.12.2017, Бюл. №24.
 16. Писарцов О.С., Осипова Т.М. Машина з кулісним механізмом з вдосконаленою конструкцією кривошипа. Патент на корисну модель №120980. Заявлено 29.05.2017; Опубліковано 27.11.2017, Бюл. №22.
 17. Хорошилов О.М., Осипова Т.М. Дорн для вертикальної машини безперервного лиття. Патент на корисну модель №121289. Заявлено 29.06.2017; Опубліковано 27.11.2017, Бюл. №22.
 18. Скоркін А.О., Кондратюк О.Л. Пристрій для змащування зубчастої передачі редуктора. Патент на корисну модель №122571. Заявлено 11.09.2017; Опубліковано 10.01.2018, Бюл. №1.
 19. Скоркін А.О., Кондратюк О.Л. Спосіб змащування зубчастої передачі. Патент на корисну модель № 130238. Заявлено 20.06.2018; Опубліковано 26.11.2018, Бюл. № 22.
 20. Скоркін А.О., Кондратюк О.Л. Спосіб підвищення міцності деталей. Патент на корисну модель № 125895. Заявлено 03.01.2018. Опубліковано 25.05.2018, Бюл. № 10.
 21. Хорошилов О.М. Сплав алюмінієвої бронзи.  Патент на корисну модель №129133, №129127, №126504. Заявлено 30.03.2018. Опубліковано 25.10.2018, Бюл. № 25.